Narodil jsem se 25. listopadu 1985 v Klatovech, kde stále žiji a jsem hrdým patriotem. Dědeček Josef Kopecký (1912-1989) se po roce 1948 zapojil do třetího-protikomunistického odboje a pomáhal svým vozem převážet lidi na hranice, za což byl po zatčení Státní bezpečností a následném odsouzení vězněn na lágru v Jáchymově. V roce 2016 obdržel in memoriam osvědčení o třetím odboji, vydávané ministerstvem obrany. 

Díky rodinné tradici a výchově se výrazně angažuji v klatovské pobočce Konfederace politických vězňů, jejímž členem jsem od roku 2008.

Po absolvování klatovského gymnázia (2005) jsem nastoupil na Jihočeskou univerzitu – pedagogickou fakultu – učitelství anglického jazyka a dějepisu. V roce 2008 jsem jeden semestr studia strávil na univerzitě v bavorském Pasově. V roce 2011 jsem úspěšně promoval (titul Mgr.)
a především obhájil diplomovou práci, věnovanou životním osudům československého politika Františka Machníka (1886-1967).

Od roku 2010 se věnuji pedagogické činnosti, nejprve v Horažďovicích a v Plzni, pak dvouletá přestávka práce pro Post Bellum a od roku 2015 již třetím rok na Masarykově ZŠ v Klatovech.

Více než deset let (poprvé v létě 2007) pravidelně každé léto provádím na Státním hradě Velhartice.

Více než pět let se trvale věnuji připomínkám naší minulosti formou přednášek, psaní odborných
i populárně naučných textů, osvětovou činností a v několik případech také realizací pamětních desek slavným či zapomenutým osobnostem. 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Spoluřešitel projektu Korupce a klientelismus napříč staletími, hlavní řešitelka: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.– FF UJEP, období 2014 – 2016

Spoluřešitel projektu Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989), hlavní řešitel: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. – FF UJEP, období 2013 – 2015.

 

Editor:

2017

Kopecký Lukáš (eds.), Spisovatelé za mřížemi, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň 2017. (204 s.)

Kapitola v knize

2017

Kopecký Lukáš, Procesy s Františkem Machníkem (1944, 1947, 1952), In: Karel SCHELLE-Jaromír TAUCHEN, Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek. Procesy (do roku 1949), Aleš Čeněk-KEY PUBLISHING, Plzeň-Ostrava 2017, s. 385-389.

Kopecký Lukáš, Proces s Vojtěchem Schönbornem (1945), In: Karel SCHELLE-Jaromír TAUCHEN, Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek. Procesy (do roku 1949), Aleš Čeněk-KEY PUBLISHING, Plzeň-Ostrava 2017, s. 416-417.


2016

Kopecký Lukáš, Ve stínu politiky i strany (1932-1938), In: Rokoský Jaroslav – Urban Jiří, František Udržal. Sedlák a politik, Vyšehrad-KHI FF UJEP, Praha-Ústí nad Labem 2016, s. 169-189.

Studie

 

2017

Kopecký Lukáš, O pátera Miloslava Vlka se zajímala StB, In: Radek Gális (ed.), Náš kardinál. Jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka, Měsíc ve dne, České Budějovice 2017, s. 92-95.

Kopecký Lukáš, JUDr. Karel Čížek – nástin životních osudů komunistické prokurátora, In: Kopecký Lukáš (eds.), Spisovatelé za mřížemi, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň 2017, s. 75-126.

 

2016

Kopecký Lukáš,Otec a syn v třetím odboji. Příběh Františka a Milana Pouskových, Sborník Národní ho muzea v Praze. Řada A-Historie, sv. 70, č. 3-4/2016, s. 49-58.

Kopecký Lukáš, Teolog Vladimír Boublík v zápasech s komunistickým režimem,In: Doležalová Markéta (eds.), Církev za totality-lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2016, s. 51-71.

 

Kopecký Lukáš, Vězeňská a soudní anabáze spisovatele Jana Beneše, In: Petráš Jiří – Svoboda Libor (eds.), Předjaří. Československo 1963-1967, Ústav pro studium totalitních režimů-Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha-České Budějovice 2016, s. 17-29.

Kopecký Lukáš, Zapomenutý sušický rodák Karel Viškovský (1868-1932), Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IX, Muzeum Šumavy, Scriptorium, Sušice 2016, s. 313-354.

Kopecký Lukáš, Karel Viškovský a cesta do Paříže v roce 1924, In: Na kolech do světa. Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří, Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 17, Státní okresní archiv Semily, Pekařova Společnost Českého ráje, Semily-Turnov-Jičín 2016, s. 295-302.

Kopecký Lukáš, Klatovští starostové v letech 1945-1948 a jejich životní osudy, In: Kříž Martin (eds.), Cesta ke svobodě a její dozvuky. Konference k 70. výročí osvobození, Město Klatovy, Klatovy 2016, s. 86-120.

 

2015

Kopecký Lukáš, JUDr. Karel Viškovský (1868-1932) – prezident SPÚ, ministr, publicista, In: Jan Rychlík – Lukáš Holeček – Michal Pehr (eds.), Agrarismus ve střední a východní Evropě 19.
a 20. století, Centrum středoevropských studií, Praha 2015, s. 116-133.

Kopecký Lukáš, Vojtěch hrabě Schönborn – šlechtic před mimořádným lidovým soudem, Historická penologie 1/2015, s. 18-30.

Kopecký Lukáš, Jmenování Františka Machníka ředitelem Hospodářské školy v roce 1925
a každodennost jeho školně poslaneckých aktivit
, In: Jindra Hůrková-Jan Jirák-Jindřich Hůrka (eds.), Sborník prací z historie a dějin umění  8/2015, Historická společnost, Klatovy 2015, s. 121-144.

Kopecký Lukáš, Snaha o zkrácení trestu a udělení milosti pro bývalého agrárníka Antonína Chloupka v letech 1954-1957, In: Petráš Jiří-Svoboda Libor (eds.), Československo v letech 1954-1962, Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Praha-České Budějovice 2015, s. 272-279.

 

Kopecký Lukáš, Poslanec Josef Ševčík, In: Jiří Štancl (eds.), Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku, Město Klatovy, Klatovy 2015, s. 144-155.

 

2014

Kopecký Lukáš, Sedlák-okresní starosta-zemský poslanec. Hájení zájmů venkova a modernizace zemědělství na příkladu Václava Kropáčka, Východočeské listy historické 32/2014, s. 255-261.

Kopecký Lukáš, Wolfgang Zierhut (1886-1946). Od nenávisti přes aktivismus až k SdP,In: Hradecký Tomáš-Horák Pavel-Boštík Pavel a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století IX, Oftis, Ústí nad Orlicí 2014, s. 33-42.

Kopecký Lukáš, Kasárna československé armády ve třicátých letech a systém jejich výstavby na příkladu vybraných měst, In: Kleinová Jana (eds.), Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, Národní technické muzeum, Praha 2014, s. 381-399.

Kopecký Lukáš, „Tito důstojníci jsou dodnes zavázáni mu vděčností…“ Sledování bývalého ministra Františka Machníka a jeho přátel agenty OBZ za třetí republiky, Paměť a dějiny VIII, 4/2014, s. 43-53.

Kopecký Lukáš, Revue Brázda (1920-1942) a její role pro katolickou publicistiku 20. a 30. let, In: Štogrová Jarmila (eds.), Česká katolická publicistika I. Zlomová období 30. – 40. let 20. století, Knihovna kardinála Berana, Plzeň 2014, s. 11-18.

Kopecký Lukáš, Pokus o diskreditaci 1. republiky protektorátními aktivistickými novináři v roce 1943 v rozhovorech s bývalými vládními představiteli, In: Tauchen Jaromír – Schelle Karel (eds.): Období nesvobody, The European Society for History of Law, Key Publishing, Ostrava 2014, s. 177-186.

2013

Kopecký Lukáš, Božena Kropáčková – neuvěřitelný osud „obyčejné“ ženy, Paměť a dějiny VII, č. 4/2013, s. 86-96.

2012

Kopecký Lukáš, František Machník – život agrárního politika a ministra národní obrany, In: Rokoský Jaroslav (eds.), Vysokoškoláci o totalitě 2011, Praha 2012, s. 225 – 251.

Kopecký Lukáš Kopecký, Prezident Beneš a ministr národní obrany Machník, Bulletin Společnosti Edvarda Beneše, Praha 2012, s. 30 – 36.

Kopecký Lukáš, Aktivity agrární strany na Klatovsku a v podhůří Šumavy, In: Harna Josef, Rašticová Blanka (eds.), Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Studie Slováckého muzea 17, Uherské Hradiště 2012, s. 171 – 175.

2010

Kopecký Lukáš, Agrární akademici, In: Harna Josef, Rašticová Blanka (eds.), Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Studie Slováckého muzea 15, Uherské Hradiště 2010,
s. 117 – 123.

 

Zprávy:

Kopecký Lukáš, Odhalení pamětní desky generálu Josefu Dostálovi a plukovníku Ladislavu Nedbalovi, Historie a vojenství 1/2017 LXVI, s. 121.

Kopecký Lukáš, Pietní vzpomínka na plk. Václava Kropáčka v Soběkurech, Historie a vojenství LXII, č. 4/2013, s. 125.

Kopecký Lukáš, Odhalení pamětní desky na rodném domě ministra národní obrany Františka Machníka, Historie a vojenství LXII, č. 1/2013, s. 123.

Kopecký Lukáš, Odhalení pamětní desky Františku Machníkovi, Historie a vojenství LXI, č. 1/2012, s. 143.

Kopecký Lukáš, Pamětní deska Františku Machníkovi, Paměť a dějiny V, 4/2011, s. 132.

 

Recenze:

Kopecký Lukáš, Recenze na knihy Václavy Jandečkové Kámen. Svědectví hlavního aktéra akce „falešné hranice“ u Všerub na Domažlickua Tři muži proti totalitě. Odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji StB,Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IX, Muzeum Šumavy, Scriptorium, Sušice 2016, s. 465-466.

 

Nekrology:

Za Libuší Kropáčkovou (1931-2016), Paměť a dějiny X, 4/2016, s. 120.

 

OCENĚNÍ

Cena Edvarda Beneše 2011 – 1. místo

Vysokoškoláci o totalitě 2011 (ÚSTR) – 1.  místo


Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300