STANOVY SPOLKU SPOLEČNOST PRO VÝZKUM ZLOČINŮ KOMUNISMU Z.S.

Otevřít jako PDF

Článek I.

Název a sídlo

 1. Název spolku je Společnost pro výzkum zločinů komunismu z.s.(dále jen „spolek“)
 2. Sídlem spolku je Domažlice.

 

Článek II.

Právní forma a charakter spolku

 1. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Činnost spolku se řídí platnou právní úpravou České republiky.
 2. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „o.z.“).

 

Článek III.

Účel, cíle a činnost spolku

 1. Základním účelem spolku je podpora výzkumu zločinů komunismu v Československu, zejména nezákonných aktivit represivního zpravodajského a státně-bezpečnostního aparátu využívaného k upevnění totalitní moci a pro podchycení a potlačení domácí rezistence se zvláštním důrazem na jihozápadní příhraniční oblasti.
 2. Cíle spolku vycházejí z jeho účelu a uskutečňují se mimo jiné formou následujících činností:
 3. provádění historického výzkumu z období totalitního režimu v Československu
 4. věnování se soustředěné badatelské práci na poli soudobé historie
 5. pátrání po utajovaných zločinech totalitního režimu v souvislostech
 6. soustředění se na nezodpovězené otázky a neprozkoumaná témata, odhalování bílých míst naší historiografie
 7. odhalování a mapování protikomunistického odboje
 8. upozorňování na zločinné praktiky komunistického režimu s varováním do budoucna
 9. zejména u mladých generací zvyšování povědomí o naší nedávné minulosti a vzbuzování zájmu o veřejné dění
 10. shromažďování, zpracovávání, analyzování a zpřístupňování informací v souvislosti s oběťmi a viníky politické perzekuce
 11. zkvalitňování vzdělávání a cíleného historického výzkumu, přispívání k jejich rozvoji
 12. podpora prestiže historického výzkumu, upozorňování na jeho složitost i nezbytnost
 13. realizace projektů vedoucích k soustředěnému zájmu o historické dění nejen v příhraničních regionech
 14. pořádání přednášek, seminářů, konferencí či jiných osvětových akcí
 15. organizování pietních akcí a setkání s příslušníky a pamětníky protikomunistického odboje i jejich pozůstalými
 16. pro členy spolku, média, odbornou i laickou veřejnost příprava a vydávání informačních a propagačních materiálů s odborným a edukačním obsahem
 17. zpracovávání výsledků výzkumu do čtivé podoby a zveřejňování v odborných publikacích a monografiích
 18. pomáhání v realizaci projektů, jako jsou naučné stezky, naučné cyklostezky nejen v příhraničních oblastech pro zvýšení povědomí o tamních historických událostech
 19. inspirování mladé generace v zájmu o historický výzkum nejen v příhraničních oblastech
 20. systematické vyhledávání a analyzování archivních materiálů vzniklých z činnosti Státní bezpečnosti
 21. získávání a analyzování historických materiálů soukromé povahy
 22. navazování spolupráce a partnerství s úřady, institucemi a ústavy napříč Českou republikou, Slovenskem a dalšími nejen sousedícími státy
 23. zpřístupňování a publikace výsledků historického výzkumu v zahraničí
 24. zastupování, prosazování, ochrana zájmů členů spolku na národní i mezinárodní úrovni
 25. umožnění přístupu členům spolku k mezinárodním akcím a projektům organizovaným ve spolupráci či za spoluúčasti členů spolku
 26. poskytování poradenských a dalších služeb pro členy spolku v souvislosti s činností spolku.
 27. Vedle výše uvedených hlavních činností může spolek vyvíjet též vedlejší výdělečnou činnost, jejíž účel spočívá v podpoře hlavních činností nebo hospodárném využití majetku spolku. Za tímto účelem může spolek zakládat obchodní společnosti nebo družstva, případně se účastnit na jejich činnosti. Vedlejší činnost spolku může spočívat dále v organizování odborných a vzdělávacích akcí a vykonávání nakladatelské, vydavatelské a překladatelské činnosti, jakož i v provádění další hospodářské činnosti.

 

Článek IV.

Členství ve spolku

 1. Členy spolkujsou fyzické osoby starší 18 let, které se angažují v oblasti oboru činnosti spolku nebo chtějí činnost spolku podporovat.
 2. Členemspolku může být i právnická osoba, která vyvíjí činnost v souladu s cíli a účelem spolku nebo chce naplňování účelu, cílů a činnosti spolku podporovat.
 3. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a/nebo e-mailovou adresu, stručné odůvodnění zvoleného druhu členství, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 4. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 5. Členství ve spolku zaniká:
 6. doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku;
 7. smrtí fyzické osoby;
 8. zánikem právnické osoby;
 9. zánikem spolku;
 10. vyloučením člena spolku.
 11. Člen může ze spolku vystoupit. O vystoupení je povinen písemně informovat radu spolku. V případě vystoupení nebudou členovi vráceny uhrazené poplatky spojené se členstvím ve spolku.
 12. Člen může být radou spolku vyloučen v případě, že opakovaně i přes písemné napomenutí radou spolku neplní své členské povinnosti dle těchto stanov. V případě vyloučení nebudou členovi vráceny uhrazené poplatky spojené se členstvím ve spolku.
 13. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí rady spolku o jeho vyloučení v písemné formě navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala komise, kterou za tímto účelem do 15 dnů od doručení návrhu člena spolku ad hoc zřídí rada spolku. Tato komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
 14. Spolek vede seznam členů. Seznam členů slouží primárně potřebám spolku a orgánům spolku při výkonu spolkové samosprávy. Zapisovanými skutečnostmi do seznamu členů jsou jméno a příjmení, emailová adresa a/nebo telefonní číslo, adresa, datum narození, datum vzniku, resp. zániku členství ve spolku, druh členství. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí rada spolku, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozví o skutečnosti, jež má mít za následek provedení zápisu nebo výmazu informací uvedených v seznamu členů. Seznam členů není zpřístupněn.
 15. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

 

Článek V.

Druhy členství

 1. Členství ve spolku je trojího druhu: zakladatelské, výzkumné a podpůrné.
 2. Zakladatelské členství:
 3. Zakladatelský člen neboli zakladatel má právo:
  1. používat jména „Zakladatel“ spolku;
  2. účastnit se veškeré činnosti spolku;
 • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování;
 1. volit členy orgánů spolku a být volen osobně či prostřednictvím svých zástupců do těchto orgánů;
 2. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, být seznámen s hospodařením spolku;
 3. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku;
 • využívat pomoci a podpory spolku v činnostech vyplývajících z cílů a účelu spolku;
 • na základě žádosti nahlížet do všech dokumentů spolku;
 1. využívat výhod Zakladatele, jsou-li takové stanoveny.
 2. Zakladatelský člen neboli zakladatel má povinnost:
 3. morálně, finančně a aktivním zapojením podporovat existenci a poslání spolku a jeho činnost;
 4. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a nepoškozovat svým jednáním spolek ani neomezovat práva ostatních členů spolku;
 • dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku;
 1. platit členské příspěvky stanovené radou spolku ve lhůtách stanovených radou spolku ve výši stanovené Zakladatelům;
 2. přispívat k naplňování cílů a účelu spolku;
 3. účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a zdržet se činností, které jsou v rozporu se zájmy spolku.
 1. Výzkumné členství:
 2. Výzkumný člen neboli výzkumník má právo:
 3. používat jména „Výzkumník“ spolku
 4. účastnit se činnosti spolku;
 • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování;
 1. volit členy orgánů spolku a být volen osobně či prostřednictvím svých zástupců do těchto orgánů;
 2. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, být seznámen s hospodařením spolku;
 3. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku;
 • využívat pomoci a podpory spolku v činnostech vyplývajících z cílů a účelu spolku;
 • na poskytnutí informací od rady spolku;
 1. využívat výhod Výzkumníka, jsou-li takové stanoveny.
 2. Výzkumný člen neboli výzkumník má povinnost:
 3. morálně, finančně a aktivním zapojením podporovat existenci a poslání spolku a jeho činnost;
 4. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a nepoškozovat svým jednáním spolek ani neomezovat práva ostatních členů spolku;
 • dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku;
 1. platit členské příspěvky stanovené radou spolku ve lhůtách stanovených radou spolku ve výši stanovené Výzkumníkům;
 2. přispívat k naplňování cílů a účelu spolku;
 3. účastnit se jednání orgánů spolku, kterých je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce;
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a zdržet se činností, které jsou v rozporu se zájmy spolku;
 • sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.
 1. Podpůrné členství:
 2. Podpůrný člen neboli podporovatel má právo:
 3. používat jména „Podporovatel“ spolku
 4. účastnit se činnosti spolku;
 • účastnit se jednání členské schůze, avšak jen s poradním hlasem, tj. bez hlasovacího práva při rozhodování členské schůze;
 1. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku;
 2. využívat výhod Podporovatele, jsou-li takové stanoveny.
 3. Podpůrný člen neboli podporovatel má povinnost:
 4. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a nepoškozovat svým jednáním spolek ani neomezovat práva ostatních členů spolku;
 5. dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku;
 • platit členské příspěvky stanovené radou spolku ve lhůtách stanovených radou spolku ve výši stanovené Podporovatelům;
 1. hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a zdržet se činností, které jsou v rozporu se zájmy spolku;
 2. sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.
 3. Podpůrný člen nemá právo hlasovat ve věcech rozhodování členské schůze a nemá ani právo volit a/nebo být volen do orgánů spolku.

 

Článek VI.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. členská schůze;
 2. rada spolku.

 

Článek VII.

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze všech zakladatelských a všech výzkumných členů spolku.
 2. Do působnosti členské schůze náleží:
 3. určování hlavního zaměření činnosti spolku;
 4. rozhodování o změně stanov;
 5. schvalování zprávy o činnosti spolku, zprávy o hospodaření za předcházející období a účetní závěrky spolku;
 6. schvalování rozpočtu spolku na příští období;
 7. určování cílů spolku na příští období;
 8. volba a odvolávání členů rady spolku;
 9. hodnocení činnosti rady spolku, případně dalších orgánů spolku;
 10. schvalování odměn členů orgánů spolku;
 11. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
 12. rozhodování o dalších záležitostech, které si výslovně vyhradí.
 13. Členskou schůzi svolává rada spolku nejméně jedenkrát do roka, a to elektronickou pozvánkou zaslanou na poslední známou e-mailovou adresu zakládajícího a výzkumného člena spolku uvedenou v přihlášce nebo oznámenou elektronickou formou spolku, a to nejpozději 15 dnů před konáním členské schůze.
 14. Rada spolku je povinna svolat členskou schůzi, pokud o to požádá alespoň jedna třetina zakladatelských a jedná třetina výzkumných členů spolku tak, aby se členská schůze konala do 30 dnů od doručení takové žádosti o její svolání. Pokud rada spolku členskou schůzi v uvedené lhůtě nesvolá, může ji na náklady spolku svolat kterýkoliv ze zakladatelských a/nebo výzkumných členů spolku, kteří o její svolání požádali.
 15. Pozvánka na zasedání členské schůze musí obsahovat datum a čas konání, místo konání a program jednání členské schůze.
 16. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má 1 hlas.
 17. Členové spolku se mohou nechat na členské schůzi zastoupit na základě plné moci jiným členem spolku nebo osobou, která není členem spolku.
 18. Jednání členské schůze řídí předsedající volený radou spolku.
 19. Předsedající členské schůze zajišťuje vyhotovení zápisu z jednání členské schůze a návrhů usnesení.
 20. Není-li členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, svolá rada spolku novou pozvánkou zaslanou způsobem uvedeným v odstavci 3 ve lhůtě 15 dnů od původního data zasedání členské schůze náhradní zasedání členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze původně svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad původního zasedání. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

 

Článek VIII.

Rada spolku

 1. Rada spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku. Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.
 2. Rada spolku má 3 členy. Rada spolku si volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
 3. Funkční období členů rady spolku je pětileté. Opětovná volba je možná.
 4. Předseda nebo místopředseda rady spolku zastupuje spolek navenek, podepisuje a jedná jeho jménem. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda rady spolku.
 5. Rada spolku rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou vyhrazeny těmito stanovami do působnosti členské schůze. Rada spolku zejména:
 6. volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy;
 7. koordinuje činnost spolku;
 8. svolává členskou schůzi;
 9. zpracovává podklady pro jednání členské schůze;
 10. rozhoduje o přijetí člena spolku a o vyloučení člena spolku;
 11. stanovuje výši členského příspěvku a lhůtu jeho splatnosti;
 12. řídí hospodaření spolku a odpovídá za něj členské schůzi;
 13. schvaluje založení obchodních společností a družstev, jejichž společníkem, akcionářem nebo členem má být spolek, jakož i formy a podmínky účasti spolku na podnikání jiných právnických osob, pokud to připouštějí platné právní předpisy;
 14. schvaluje uzavírání smluv a dohod o různých formách spolupráce s jinými subjekty;
 15. rozhoduje o poskytování prostředků spolku jednotlivým fyzickým a právnickým osobám;
 16. stanovuje výši odměn členům orgánů spolku a pracovníkům spolku;
 17. rozhoduje o zřízení a zrušení komisí jako svých poradních orgánů a komisí dle článku IV. odst. 10 těchto stanov, jakož i o jmenování a odvolávání členů takto zřízených komisí.
 18. Rada spolku je povinna vést řádnou účetní evidenci v souladu s platnými právní předpisy.
 19. Rada spolku se schází dle potřeby, zasedání rady spolku svolává její předseda, případně místopředseda. Rada spolku je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy rady spolku.
 20. Rada spolku může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání rady spolku, a to vyjádřením se jednotlivých členů rady spolku písemně k rukám předsedy rady spolku. Takto přijaté rozhodnutí musí být znovu schváleno na nejbližším zasedání rady spolku, a to způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
 21. Člen rady spolku může ze své funkce odstoupit, přičemž je povinen písemně informovat spolek prostřednictvím rady spolku. Výkon jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení oznámení o odstoupení, pokud na jeho žádost členská schůze neschválí dřívější okamžik zániku funkce. Výkon funkce člena rady spolku však nekončí dříve, než je zvolen nebo jmenován na jeho místo člen nový.
 22. Člen rady spolku může být ze své funkce odvolán členskou schůzí. Odvolání z funkce je účinné vůči členovi rady spolku okamžikem, kdy se o svém odvolání dozví nebo okamžikem stanoveným v rozhodnutí o jeho odvolání.
 23. Pokud počet členů rady spolku klesl pod polovinu, může rada spolku kooptovat náhradní členy rady spolku do nejbližšího zasedání členské schůze. Výkon funkce kooptovaných členů rady spolku končí okamžikem zvolení nových členů rady spolku na zasedání takové členské schůze.
 24. Členové rady spolku jsou povinni vykonávat svou funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo spolku způsobit škodu, a to i po skončení funkčního období. Ti členové rady spolku, kteří způsobili spolku porušením právních povinností při výkonu působnosti člena rady spolku škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 25. Smlouva mezi spolkem a členem rady spolku vylučující nebo omezující odpovědnost člena rady spolku za škodu je neplatná. Členové rady spolku neodpovídají za škodu, kterou způsobili spolku plněním pokynu členské schůze, pokud alespoň jeden člen rady spolku členskou schůzi na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu z členské schůze a členská schůze na nevhodném pokynu trvala. Odpovědnosti dle předchozí věty se nelze zprostit, pokud je pokyn členské schůze v rozporu s platnými právními předpisy.
 26. O průběhu zasedání rady spolku a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou rady spolku, v případě jeho nepřítomnosti na zasedání rady spolku místopředsedou rady spolku, a zapisovatelem. V zápisu z jednání rady spolku musí být jmenovitě uvedeni členové rady spolku, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením rady spolku nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové rady spolku hlasovali pro přijetí usnesení.

 

Článek IX.

Majetek a hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků, příjmy ze své činnosti a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného radou spolku a schváleného členskou schůzí. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. Za hospodaření spolku, řádnou evidenci jmění spolku a výkaz hospodaření v souladu se zákonnou úpravou odpovídá rada spolku. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen mezi zakladatelské a výzkumné členy.

 

Článek X.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
 2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze;
 3. rozhodnutím soudu;
 4. jiným zákonem stanoveným způsobem.

 

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 3. Tyto stanovy byly přijaty na základě dohody zakladatelů spolku ze dne 28. 2. 2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu spolku do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.

Usilujeme o to, aby zločiny komunismu nebyly zapomenuty → naděje, že nebudou opakovány
Ukažme na zločince → není nutné je soudit, ale je důležité je odhalit
Ani vy nebuďte lhostejní ke zločinům minulosti → myšlenky proměňte v činy

Pomozte nám zkoumat zločiny komunismu i protikomunistický odboj. Děkujeme.

284182407 / 0300